อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์เปรมวดี  ณ นครพนม

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน (Position)
          - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
            (Head of Japanese Program)
            อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่่น
            (Lecturer of Japanese Program)

ประวัติการศึกษา (Education)
         - ศศ.บ.(ภาษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         - B.A. (Language), Kasetsart University
         - ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         - M.A.(Japanese Studies), Thammasat University

ผลงานทางวิชาการ (Research)
         - 
การวิเคราะห์กลวิธีการเรียนภาษากับความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549
           An Analysis of Language Learning Strategies and the Student’s Ability in Using Japanese for Communication by Japanese Major Students: A case Study of Suan Sunandha Rajabhat University ,2006 
         - คุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ของผู้ประกอบการธุรกิจบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์, 2550
           Service Quality of Entreprenuer on Rattanakosin Island for Re-age Japanese Tourists,2007
         - บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นกับความต้องการของตลาดแรงงาน, 2551
          Quality of Japanese Graduates and Labor Market’s Expectations,2008
         - อิทธิพลของภาษาอังกฤษในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น, 2552
          The Influence of English on Japanese Language and Culture,2009
         - ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นกับความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย, 2554

ติดต่อ (Contact)
         - ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โทรศัพท์ 0-2160-1300 โทรสาร 0-2160-1285
           floor 2 Building 35 Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University 1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

e-mail : premvadee.na@hotmail.com, p_nakornpanom@hotmail.com

Websitewww.teacher.ssru.ac.th/premvadee_na


04. 2018