ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน
          สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ตั้ง
          อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์/โทรสาร 02-061-1300 โทรศัพท์ภายใน 1300

ประวัติความเป็นมา
          ภาษาญี่ปุ่นได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีโดยจัดให้เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเป็นวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจซึ่งมีนักศึกษาสนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมากทุกปี อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีความร่วมมือหลายด้านกับประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจ การค้า การศึกษา
ทางสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาจึงเห็นสมควรจัดตั้งโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาเพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโปรแกรมวิชาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 และดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546
          ในการเปิดสอนครั้งแรกนี้ สาขาวิชารับนักศึกษาเพียงกลุ่มเดียวซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก จนในปีการศึกษา 2548 ได้รับนักศึกษาเพิ่มเป็น 2 กลุ่มเรียน และในปีการศึกษานี้ ได้เปลี่ยนชื่อโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งสาขาวิชาได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ 2546 ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยปรับหน่วยกิตรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์คณะกรรมการการอุดมศึกษา
          จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นในเขตคันไซ 5 แห่งซึ่งปัจจุบันเพิ่มเป็น 6 แห่ง เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสาขาวิชาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 เดือน สาขาวิชาได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 - ปัจจุบันมีจำนวน 4 คน ตั้งแต่ปี 2549 – 2555 คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น 2 สัปดาห์ รวม 22 คน และนักศึกษาได้รับทุนให้ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยทุน รัฐบาลญี่ปุ่นและJASSO เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 3 คน

06. 2018