ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
          1. พัฒนาการบริการจัดการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์
          2. เพิ่มมาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
          3. พัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนและองค์ความรู้สู่ชุมชน
          4. พัฒนาสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย
          5. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการสู่ชุมชนสังคม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์
          1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นสนองความต้องการของสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน
          2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับใช้สังคมด้วยความรับผิดชอบ
          3. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          4.ส่งเสริมการวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ การให้บริการทางวิชาการ กิจการนักศึกษา และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในและภายนอกประเทศ
06. 2018