เป้าหมาย วิสัยทัศน์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา
          บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถระดับอาชีพ สามารถออกไปประกอบการงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิทยาการต่างๆได้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเป็นคนดีของสังคม

วิสัยทัศน์
          เชี่ยวชาญภาษา ใฝ่หาความรู้ เก่งคู่คุณธรรม 

พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่เป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมสนองความต้องการกำลังบุคลากรด้านภาษาญี่ปุ่นของสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน
          2. พัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น
 
06. 2018